Obec

 • Okres Tábor, 337 obyvatel (stav k 1. 1. 2023), rozloha 741 ha, 455m n/m.  První písemná zpráva je z 30. září 1363.
 • Malá vesnice leží na svahu kopce zvaného Strážka, v líbezné krajině lesů a rybníků na jihu táborského okresu.
 • Lidé, kteří zde žijí, svou obec milují a mají úctu k práci svých předků.

Současnost

Místní program obnovy vesnice

Ve spolupráci s firmou ASKA Tábor byla zpracování urbanistická studie rozvoje obce. Během prací na studii uskutečnila ASKA mezi obyvateli anketu, ve které zjišťovala jejich názory na žádoucí změny ve vzhledu a životě obce. Výsledky ankety byly projednávány na veřejných schůzích zastupitelstva a staly se podkladem pro tvorbu místního programu. V něm jsou shrnuty jednotlivé kroky obnovy tam, kde to bylo možné i s odhadem finanční náročnosti. Zastupitelstvo schvaluje, kterou část programu se pokusí uskutečnit v konkrétním roce s výhledem na rok následující. Program byl schválen v prosinci 1994 a je základem pro rozvoj obce do současnosti. Na tyto dokumenty navazuje Územní plán obce, který nabyl účinnosti 2. října 2008. V roce 2010 pak byl aktualizován Program rozvoje venkova do r. 2015, jako dlouhodobý a otevřený programový dokument.

Obec Řípec

Obec je členem Svazu místních samospráv ČR (SMS ČR) a Dobrovolného svazku obcí (DSO) Veselsko a MAS Třeboňsko o.p.s.

Logo DSO Veselsko

Významnou událostí společenské obnovy a kulturního rozvoje obce po roce 1989 bylo získání prvního místa v jihočeském kole soutěže Vesnice roku 1996 a druhého místa v ČR téhož roku. To vedlo k posílení sebevědomí místních obyvatel a na základě zpracované urbanistické studie a schváleného programu místní obnovy došlo k velmi dynamické realizaci stavební obnovy nejen v obci, ale i v místní části U Sloupu, kde se vytvořila nová podnikatelská zóna.

V obci je vybudován vodovod, plynovod, kanalizace (připravuje se výstavba čistírny odpadních vod), nové veřejné osvětlení, přístup na internet v místní knihovně zdarma, dětské, fotbalové a víceúčelové hřiště, prodejna potravin a hospoda. Z iniciativy kulturní komise obec od března 2007 vydává Řípecký zpravodaj, dvouměsíčník, jehož hlavním cílem je zlepšení informovanosti občanů o dění v obci. V obci jsou aktivní hned čtyři spolky, a to Myslivecký spolek Řípec, SDH Řípec, TJ Řípec a Řípecké ženy.

Znak a vlajka

Dekret na znak a vlajku byl obci Řípec udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  25. května 2006.

Tvůrce návrhu řípeckých obecních symbolů, heraldik Miroslav J. V. Pavlů, v nich spojil tzv mluvící znamení (řípec = malý kopec) s připomínkou dlouhodobých historických majitelů osady, pánů z Rožmberka (červená pětilistá růže) a místní mariánské svatyně (královská koruna a žezlo byly uděleny Panně Marii Nanebevzaté při nebeské korunovaci, lilie je mariánským symbolem čistoty, chudoby a cudnosti). Dominantní modrá barva symbolizuje tok řeky Lužnice.

znakVlajka

Pravidelně se opakující akce s dlouholetou tradicí

 • Myslivecký ples
 • Masopustní průvod maškar
 • Babské hody
 • Dětský karneval
 • Oslava Mezinárodního dne žen
 • Velikonoční řehtání
 • Stavění májky
 • Pálení čarodejnic
 • Dětský den
 • Tradiční řípecká pouť (s fotbalovým turnajem a soutěží hasičů)
 • Stanování na hřišti
 • Setkání důchodců
 • Mikulášská obchůzka s čerty a andělem
 • Společné zpívání vánočních koled u Jesliček

Pravidelně se opakující akce s dlouholetou tradicí

Orientační mapa

Orientační mapa