Historie

Obec Řípec leží na pravém břehu řeky Lužnice ve vzdušné čáře 4 km po spojení téže se řekou Nežárkou a (měří 752.95 ha) to směrem severovýchodním. Sousedí s následujícími katastrálními obcemi: Mezimostí, Zlukov, Doňov, Soběslav a Dráchov.

Domy postaveny jsou na svahu kopce a to velkou většinou směrem východním. Nejvyšší část kopce toho se jmenuje „Strážka“ a ta leží 455 m vysoko nad hladinou mořskou.

Jméno Řípec obdržela osada dle vší pravděpodobnosti od toho, že byla založena na kopci menším. Za starých časů se velkému kopci říkalo Říp, malému Řípec. Dle tohoto původu jména jest zřejmě vidno, že obec Řípec jest jednou z nejstarších osad v okolí, neboť již v 10. století se připomíná, že, mezi jinými osadami, i Řípec patřil panu Jindřichu Dráchovskému pánu na Dráchově. 
Že krajina zdejší byla již velmi brzy obydlena svědčí  pohanské hroby v lese "Klobasná", kdež nalézají se ještě dosud zbytky mohyl. Výšše zmíněná „Strážka“, na které se prý nalézal trigonometrický bod, jež majitelem byl při lámání kamene odstraněn, jest památkou župní hranice „Doudlebské, bylať to hlídka území župního proti nepříteli ze župy sousední, poněvadž okolo Řípce táhla se zemská stezska od Dráchova přes řeku Lužnici do Rakous. Stezska tato byla velmi důležitou pro dopravu zboží.

Tento zápis z úvodu Pamětní knihy obce Řípce, založené v roce 1922, tehdejší kronikář zřejmě přepsal ze staré kroniky, která se nedochovala; nejsou tedy známy dokumenty či prameny, z nichž tyto údaje čerpal.

Další věta v kronice - Až do roku 1360 patřila obec Řípec paní Anně z Lipé, která ji v témže roce darovala panu Oldřichovi z Rožmberka. – zřejmě odpovídá skutečnosti. Její správnost podporuje listina, uložená ve Státním oblastním archivu v Třeboni pod označením „1. SOA Třeboň, Vs Nové Hrady, sign. HA 2046, listina č. 11, inv.č. 11.“. Tou již zmíněná Anna z Lipé dne 30. září 1363 přejímá od svých čtyř bratrů jako náhradu za věno mimo jiné i vesnici Řípec se vším příslušenstvím. Tímto projevem vůle zajistila, aby její vesnice Soběnov, Bukovsko, Řípec a Sedlce, které dostala od svých bratrů Petra II., Jošta I., Oldřicha I. a Jana I. z Rožmberka do doživotního držení, přešly po její smrti zpět na její bratry.

Poté, jak stojí v obecní kronice, následoval v držení Řípce Vilém z Rožmberka. Dále náležela Soběslav s Řípcem panu Petru Vokovi z Rožmberka. Roku 1397-8 koupil pan Jindřich z Rožmberka ve vsi zdejší jeden a půl lánu pozemku a připojil jej ku špitálu soběslavskému. Z toho důvodu je dodnes v řípeckém v katastru soběslavský rybník, zvaný "Špitálek", zapsal kronikář.

Vlastníci Řípce, jak dále připomíná obecní kronika, se poměrně často střídali: Poněvadž páni z Rožmberka nadělali mnoho dluhů – až na 200 tisíc kop grošů, byli nuceni zastaviti Soběslav i s Řípcem jejich bratru Joštovi, biskupu vratislavskému. Roku 1465 vypálili Řípec odbojní páni krále Jiřího z Poděbrad, poněvač mu byl přes to, že byl katolíkem, nakloněn. Když se Soběslav i Řípec trochu zotavily, byly opět vypáleny, koně sedlákům pobráni, a oni s holými rukama byly z vesnice vyhnáni od vojenského hejtmana Zdenka ze Šternberka, který též soběslavským připravil porážku.

Obec

Některé další zajímavé okamžiky z historie obce:

 • 1539 - obec patří panu Joštovi z Rožmberka
 • 1548 - obec koupil opět pan Petr Vok z Rožmberka
 • 1590 - v tomto roce se v obci „událo velké zemětřesení, které způsobilo obrovské zděšení“.
 • 1591 - další živelná pohroma - povodeň zaplavila celé široké okolí obce
 • 1594 - obec koupila od pana Petra Voka obec Soběslav; v té době zde žilo 22 osob
 • 1620 - 8. listopadu propadl Řípec konfiskaci, „statky  byly sebrány a královské komoře odevzdány“
 • 1630 - obec neměla ani 10 obyvatel
 • 1799 - občané si s povolením děkana Hartla z Dráchova zřídili v č. 43 soukromou školu
 • 1816 - postavena silnice od Sloupu směrem na Jindřichův Hradec
 • 1829 - ve vsi bylo 53 čísel, z toho 24 starousedlých
 • 1830 - zřízena  „škola filiální“
 • 1845 - obec vystavěla školu v č. 9 (druhá škola), vystavěna kaplička sv. Jana
 • 1872 - na zahradě domu č. 37, nalezeno „7 liber staré váhy stříbrných peněz a jeden dukát ve šmelcovém pytlíku, po vyhoření toho domu“. Postavena železniční trať Veselí nad Lužnicí - Praha.
 • 1881-85 - postaven nový kostelík, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie
 • 1886 - postavena železniční trať Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec
 • 1893 - na místě staré kovárny vystavěna za 16 000 K nová jednopodlažní jednotřídní škola č.39 (dnešní víceúčelová budova obecního úřadu)
 • 1897 - založen dobrovolný hasičský sbor
 • 1908 - škola upravena na dvoutřídní, založen místní odbor Národní jednoty pošumavské
 • 1910 - sčítání obyvatel - 456 osob, obec za 1000 K postavila na kopečku před školou mostní váhu na vážení dobytka
 • 1911 - ke kovárně přistavěn obecní chudobinec, náklad 9000 K
 • 1912 - zřízeno elektrické osvětlení, proud dodávala elektrárna p. Charváta, mlynáře ve Veselí nad Lužnicí
 • 1914 - ve vsi 72 čísel
 • 1919 - 1. května na kopečku před školou zasazena lípa svobody. Pro kostelík zakoupen nový železný zvon za 700 K, prvně zazněl 15. srpna.
 • 1921 - 16. února sčítání lidu - 498 občanů
 • 1925 - založen spolek divadelních ochotníků "Klicpera", 8. listopadu sehrán první kus – "Lešetínský kovář"
 • 1928 - 4. listopadu příležitosti oslav 10. výročí vzniku samostatného Československa odhalen pomník padlých ve světové válce
 • 1932 - založeno Vlastenecko-dobročinné sdružení obce Baráčníků "Vitoraz". První radikoncesi v obci získal 18. února p. Josef Boček (čp. 77).
 • 1933 - oslava 40. výročí postavení zdejší obecné školy, spojená se srazem rodáků, bývalých učitelů a žáků
 • 1934 - 21. května slavnostně otevřena železniční zastávka Řípec na trati Veselí nad Lužnicí – Praha
 • 1935 - provedena oprava věže kostela, poškozené vichřicí; do pouzdra v ní uloženy dobové písemnosti

obec

 • 1938 - 18. dubna vysazena památná lípa k uctění památky T. G. Masaryka
 • 1945 - obnovena činnost divadelního souboru "Klicpera"
 • 1946 - vybudována požární nádrž v horní části obce
 • 1947 - budování hřiště na Strážce, ručně přemístěno 3000 m³ zeminy
 • 1948 - v srpnu zřízen veřejný rozhlas
 • 1949 - obec vyčleněna z okresu Třeboň a zařazena do okresu Soběslav, zaveden veřejný telefon
 • 1950 - založen volejbalový oddíl
 • 1955 - založeno JZD - 22 zemědělců, 227 ha, instalován první televizor - p. Maňour (č. 88)
 • 1956 - do obce zavedena autobusová doprava. Bývalá kovárna přestavěna na kulturní dům (100 míst k sezení).
 • 1957 - provedena rekonstrukce elektrické rozvodné sítě na 380 V. Oslava 25 let trvání Obce Baráčníků Vitoraz.
 • 1960 - postavena autobusová čekárna
 • 1962 - v horní části obce položena kanalizace
 • 1965 - v obci žilo 408 občanů, provedena radikální změna vzhledu obce - staré stromy na návsi byly vykáceny (93 ks), plochy srovnány, upraveny a vysázeno 110 ks javorů
 • 1966 - rekonstrukce místního pohostinství (přistavěn taneční sál)
 • 1968 - zřízeno nové veřejné (výbojkové) osvětlení
 • 1970 - oddíl odbíjené se stal krajským přeborníkem, provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu
 • 1971 - spotřební družstvo Jednota přestavělo bývalý kulturní dům na prodejnu. Začala výstavba klubovny na hřišti.
 • 1976 - 1. ledna obec sloučena s městem Veselí nad Lužnicí. Dokončena výstavba vodovodu v obci, náklady 880 000 korun.
 • 1977 - založen loutkářský soubor "Paravánek"
 • 1978 - zrušena základní škola v obci, na hřišti rekonstruován a rozšířen parket a postaven přístřešek pro hudebníky
 • 1979 - zrušena vodní nádrž v horní části obce
 • 1980 - na hřišti zabudovány lavice a stoly
 • 1981 - dokončena stavba požární zbrojnice na hřišti
 • 1983 - prodloužena kanalizace v obci (+ 200 m), zřízeny nové požární hydranty
 • 1984 - provedena rekonstrukce požární nádrže Lazna, vybudovány septiky vedle ní, prodloužena kanalizace (+ 350 m)
 • 1985 - zřízena nová kabelová elektrická přípojka pro plánovanou výstavbu nových domů podél Veselské cesty
 • 1987 - položena část kanalizace podél Veselské cesty (110 m). Uskutečnilo se I. setkání řípeckých rodáků a přátel obce (220 účastníků). Oslava 90 let založení sboru dobrovolných hasičů.
 • 1989 - vybudováno nové antukové volejbalové hřiště, náklady 35 000 Kč. Instalována první veřejná telefonní budka u školy.
 • 1990 - Řípec se stal opět samostatnou obcí s vlastní samosprávou. První svobodné volby do obecního zastupitelstva.
 • 1991 - sčítání obyvatel - 264 trvale bydlících
 • 1992 - uskutečnilo se II. setkání rodáků a přátel obce, spojené s oslavou 95. výročí hasičského sboru. Zaniklo JZD. Vznikla soukromá farma Ing. Miroslava Píchy.
 • 1993 - volejbalový oddíl se stal vítězem okresního přeboru. Dokončena stavba „Hotelu Sloup", uveden do provozu.
 • 1995 - generální oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie a budovy školy - náklady 900 900 Kč. Zahájeno třídění odpadků v obci. Volejbalový oddíl se stal vítězem okresního přeboru. Obec se umístila na 2. místě v soutěži „Vesnice roku" v Jihočeském kraji.
 • 1996 - rekonstrukce areálu požární zbrojnice a klubovny na hřišti -  náklad 220 000 Kč. Zavedeny služby v obci: rehabilitace, masáže, kosmetika, pedikúra. Obec zvítězila v soutěži „Vesnice roku 1996" v Jihočeském kraji a obsadila 2. místo v České republice
 • 1997 - v obci postavena nová autobusová čekárna, osazeny dvě nové autobusové čekárny u silnice E55 (U Sloupu a u Madety). Obec koupila místní hospodu a zahájila její opravy. Uskutečnilo se III. setkání rodáků a přátel obce, spojené s oslavou 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Uvedena do provozu telekomunikační věž společnosti Eurotel na kopci Strážka.
 • 1999 - rekonstrukce budovy obecního úřadu. Výměna rozhlasové ústředny, rekonstrukce klubovny tělovýchovné jednoty a oprava zařízení na hřišti.
 • 2000 - provedena celoplošná plynofikace obce v hodnotě 6,7 milionu Kč. Rekonstrukce střechy obecního úřadu, náklady 206 704 Kč. Oprava kapličky sv. Jana, náklady 10 000 Kč. Obec byla připojena na internet (www.sobnet.cz/ripec)
 • 2001 - zadána studie na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci a v lokalitě "U Sloupu". Rekonstrukce místní komunikace „za humny" - bezprašný povrch (1920 m²) za 360 000 Kč. Zahájena rekonstrukce bývalé skládky Hliněnky - I. etapa, poskytnuta dotace z rozpočtu obce v  částce 100.000,- Kč pěti rodinám v odloučených částech obce na rekonstrukci vytápění. Do věže kostela zabudováno automatické elektrické zvonění za 26 000 Kč. Rekonstrukce tělocvičny v budově obecního úřadu, náklady 100 000,- Kč
 • 2002 - oprava komunikací  do Hliněnek, přes Klobasnou a  na Zlukov, náklady 560 000 Kč. V červnu se uskutečnilo IV. setkání rodáků a přátel obce. Obci byl předán návrh dokumentace pro územní rozhodnutí Dálnice D3, stavba 0308, úsek Soběslav - Bošilec. Obec poskytla 80 000 Kč jako příspěvek na opravu farního kostela v Dráchově, obci Dráchov, postižené povodněmi, byl předán výtěžek sbírky v částce 100 000 Kč (z toho jednotliví občané přispěli 17 700 Kč). Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, náklady 1,3 milionu Kč. Vybudováno nové veřejné osvětlení v lokalitě "U Sloupu", náklady 250 000 Kč
 • 2003 - dokončen projekt čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizačního sběrače A-A. Obec se stala členem jihočeské krajské organizace Spolku pro obnovu venkova ČR, starosta obce byl zvolen členem její revizní komise. Obec se podílela na vzniku Dobrovolného sdružení obcí ("mikroregionu") Veselsko starosta obce byl zvolen místopředsedou sdružení
 • 2004 - dokončeno veřejné osvětlení v obce, zastupitelstvo obce schválilo již dříve plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Horňákem". Začal výkup pozemků, podle urbanistické studie z roku 2003 byl zpracován návrh na umístění  a rozlohu jednotlivých stavebních parcel. 12. června předáno do užívání dokončené dětské hřiště v hodnotě 60 000 Kč. Proběhlo výběrové řízení na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě “Za Horňákem“, celkové náklady dosáhnou asi 6 milionů Kč. Obec zavedla v místní knihovně bezplatný přístup na internet. V obci začaly komplexní pozemkové úpravy, související s výstavbou dálnice D3
 • 2005 – dokončeny a zkolaudovány inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, komunikace, plynofikace, elektrické přípojky, základ pro veřejné osvětlení) pro novou zástavbu rodinných domů v lokalitě „Za Horňákem“. Do konce roku získalo nové majitele 9 z 11 stavebních parcel v lokalitě „Za Horňákem“ (prodej začal v září)   
 • 2006 - výměna oken, výměna dveří a zádveří v Řípecké hospodě s cílem snížit ekonomickou náročnost vytápění, náklady 112 tis. Kč. Oprava pomníku obětem I. světové války v centru obce. Oprava milníku a okolní zeleně na křižovatce U Sloupu. Výměna oken v kostele Nanebevzetí Panny Marie, náklady 272 000 Kč (na opravu obec získala dotaci 100 000 Kč)
 • 2007 - dokončení veřejného osvětlení v lokalitě pro novou výstavbu rodinných domů, náklady 120 000 Kč; začala zde výstavba 7 domů. Investiční příprava pro stavbu nové železniční zastávky na trati Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, náklady 10 tis. Kč. Položena zámková dlažba na chodníky v centru obce a na hřišti, náklady 178 tis. Kč. Rekonstrukce hospody – výčep, přísálí, sál, náklady 390 000 Kč (obec získala dotaci 100 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje). Zabezpečení vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie novou vstupní mříží. Rekonstrukce místní knihovny, náklady 26 000 Kč. Rozšíření vybavení místní knihovny (program VISK 3 Ministerstva kultury ČR); na náklady 33 000 Kč získala obec dotaci 21 000 Kč. Opravy místních komunikací na Zlukov a kolem trati ke Klobasné, náklady 101 000 Kč. Uskutečnilo se V. setkání rodáků a přátel obce. Pořízen projekt vodovodu v lokalitě U Sloupu, náklady 20 tis. Kč. Pořízen projekt rekonstrukce budovy obecního úřadu, zaměřený na lepší možnosti využití objektu, náklady 20 tis. Kč. Obnova zeleně v obci, náklady 49 000 Kč.
 • 2008 - počet stálých obyvatel na počátku roku 290 (meziroční nárůst +1). Obec uzavřela s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) smlouvu na opravu a přemístění kříže z lokality U Sloupu, kde bude dálniční nájezd na most přes Lužnici. V přízemí obecního úřadu je v rámci projektu „Zelená obec“ trvale umístěn kontejner firmy Rema Systém na sběr drobného elektroodpadu. Rekonstrukci budov na hřišti (vnější opláštění a oprava střech), celkové náklady 319 455 korun snížila stotisícová dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje. 4. července se na dvoře domu čp. 14 uskutečnila první řípecká svatba pod širým nebem. Ministerstvo vnitra ČR poskytlo obci dotaci 52 000 korun na zřízení kontaktního místa CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). 27. září nahrával Soběslavský žesťový kvartet své vystoupení v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který zvolil pro jeho výbornou akustiku. 12. prosince v 8.30 hod. začal zkušební provoz nové železniční zastávky Řípec na trati Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec; její výstavba začala 5. srpna pokládkou kabelů pro osvětlení; železniční zastávka na trati České Budějovice. Praha změnila název z původního Řípec na Řípec – Dráchov. 18. prosince byla zkolaudována nová vodovodní přípojka pro obyvatele místní části U Sloupu; náklady (bez přípojek k jednotlivým domům) dosáhly 1 116 914 korun.
 • 2009 - počet stálých obyvatel na počátku roku dosáhl 296 (meziroční nárůst + 6). 18. května předala stavební firma rekonstruovanou budovu obecního úřadu, celkové náklady činily 797 996 korun. 28. května začala po drobných úpravách znovu fungovat místní prodejna Jednoty Tábor (COOP); původní pultový prodej přitom nahradila samoobsluha. V červenci získala stavební povolení výstavba části dálnice D 3 (stavba 0308 B – most přes Lužnici a stavba 0308 A – nájezd na něj); v záři začaly skrývky ornice a další zemní práce.
 • 2010 - počet stálých obyvatel na počátku roku 300 (meziroční nárůst +4). Z 10 rozestavěných domů v lokalitě „Za Horňákem“ v roce 2010 zkolaudovali stavebníci další dva. Skončila II. etapa rekonstrukce Řípecké hospody, na celkové náklady 703 752 korun získala obec dotaci 200 000 korun z fondu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Českobudějovická firma OLMIVA provedla v letních měsících plánovanou renovaci pomníku padlých v parčíku u obecního úřadu a kříže před kostelem. 16. listopadu změnil místo kamenný kříž z roku 1912, který původně stál na konci již neexistující polní cesty u „hradecké“ silnice poblíž železniční zastávky; po renovaci, provedené firmou SILS, s.r.o. Hodonín na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR, stojí na nové plošině na trávníku v prostoru mezi novostavbami a dílnou p. Váchy. Na jaře se významně rozšířil místní Sbor dobrovolných hasičů (SDH), když po téměř 70 letech v něm znovu vzniklo družstvo žen.
 • 2011 - počet stálých obyvatel na počátku roku 315 (meziroční nárůst + 15). Od 19. dubna jsou webové stránky obce v nové grafické úpravě na jediné (a v historii původní) adrese www.ripec.cz; jejich obsah si obec sama aktualizuje. Rekonstrukce klubovny na hřišti (včetně výměny elektroinstalace); na celkové náklady 252 192 korun získala obec dotaci 126 000 korun z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Na jaře ukončila společnost Telefónica Czech Republik (O2) provoz veřejného telefonního automatu u budovy obecního úřadu, jediné telefonní budky v obci. 4. května se v Řípci uskutečnilo II. setkání kronikářů Mikroregionu Veselsko. Od 5. května je v obci trvale umístěn kontejner na elektroodpad. V červenci opraveny kaplička sv. Jana Nepomuckého a kostel Nanebevzetí Panny Marie (majetek obce); na celkové náklady 382 651 korun získala obec dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v částce 167 126 korun. 3. října hostila místní knihovna setkání knihovníků Táborska, které každoročně pořádá Městská knihovna Tábor jako putování po zajímavých knihovnách.
 • 2012 – počet stálých obyvatel na počátku roku 320 (meziroční nárůst + 5). Od 2. února je registrováno občanské sdružení Řípecké ženy; nahradilo dosavadní neformální uskupení, nazývané „Babinec“, které v obci fungovalo již více než pět let. V sobotu 7. dubna sejmul zvonař Michal Votruba s věže kostela Nanebevzetí Panny Marie starý železný zvon, který zde svému účelu sloužil do roku 1919. Výroba nového řípeckého zvonu byla námětem jednoho z příspěvků pořadu Toulavá kamera, který televizní program ČT 1 vysílal v neděli 27. května. Dne 23. června se uskutečnilo VI. setkání rodáků a přátel obce, jehož součástí byla i oslava 115. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů; mezi hosty byl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Dne 23. června, v rámci VI. setkání rodáků a přátel obce, byl do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie zavěšen nový zvon, dílo zvonaře Michala Votruby z Myslkovic; téhož dne se v 17 hodin poprvé rozezněl.
 • 2013 - počet stálých obyvatel na počátku roku 326 (meziroční nárůst + 6). Obec za 87 000 Kč pořídila pro sbor dobrovolných hasičů repasovanou stříkačku PS 15 FIRESPORT, určenou pro požární sport. Obec přijala nabídku Národní knihovny ČR a uzavřela s ní smlouvu na archivaci svých webových stránek (www.ripec.cz). V polovině roku se změnil nájemce Řípecké hospody; od 1. července ji provozuje p. Petr Novotný. Dne 28. září se uskutečnily oslavy 650. výročí první písemné zmínky o obci; obec k tomuto jubileu vydala publikaci „Řípec 1363-2013“. Modernizace Řípecké hospody (mj, rekonstrukce střechy, zateplení stropu, nové osvětlení a plynové topení) přišla obec na více než 700 tisíc korun; část nákladů pokryla dotace.
 • 2014 - počet stálých obyvatel na počátku roku 331 (meziročně  o 6 více). Dne 6. listopadu byl definitivně zrušen železniční přejezd „v Padělkách“ na trati Veselí nad Lužnicí – Praha; nahradila ho přeložka silnice III/00351, která vede podél tratě a na silnici I/3 (E-55) se napojuje podjezdem pod železniční tratí u firmy Grena. Na 43 320 korun přišla oprava fasády budovy obecního úřadu a instalace mříží do oken klubovny na hřišti. Do oprav místních komunikací obec vložila více než 350 000 korun. Majitelé tří nových rodinných v lokalitě „Za Horňákem“ získali čísla popisná a přihlásili se v obci k trvalému pobytu. Do Řípecké hospody obec pořídila 33 nových stolů a zateplené posuvné dveře mezi sálem a předsálím. Na okraji dětského hřiště přibyly dva venkovní cvičební stroje pro seniory (brusle a běžecké lyže).
 • 2015 - počet stálých obyvatel na počátku roku 324 (meziročně o 7 méně). V obecních lesích bylo podle plánu zalesňování vysazeno 850 smrků, 150 olší, 100 buků a 50 dubů. Na hřišti přibylo částečné zastřešení parketu (pergola), rekonstrukcí prošlo pódium a příjezdová komunikace k hasičské zbrojnici.
 • 2016 - počet stálých obyvatel na počátku roku 315 (meziročně o 9 méně). Provozování Řípecké hospody převzal od 1. 11. 2016 na základě smlouvy s obcí Jiří Vatrs. Činnost ukončil spolek (původně občanské sdružení) Řípecké ženy, založený 2. 2. 2012. Původně anonymní divadelně-hudebně pěvecké uskupení, složené z členů všech věkových skupin začalo vystupovat pod označením „hvězdný soubor JEN TAK…“. Dne 23. května navečer obec zasáhlo silné krupobití, které poškodilo střechy a fasády domů i úrodu na zahradách a polích (jen na kostele a budově obecního úřadu činila škoda 96 280 korun. V srpnu a září opravila firma Zeman Soběslav přízemí budovy obecního úřadu; sanace vlhkého zdiva, opravy omítek a obkladů, výměna zárubní dveří, odvodnění obvodových zdí budovy a výměna podlahy v přední místnosti knihovny (klubovně)  přišly obec na 413 080 Kč (bez DPH). Pokračovalo stěhování řípeckého závodu a.s. MADETA do Plané nad Lužnicí, zahájené v závěru roku 2015; v květnu v Řípci skončila výroba měkkých sýrů. Dne 31. října ukončil na vlastní žádost své dvaadvacetileté působení ve funkci starosty obce Jindřich Jedlinský. Dne 1. listopadu zvolili zastupitelé starostou obce dosavadního místostarostu Petra Novotného a místostarostou obce Mgr. Jaroslava Fišera.
 • 2017- počet stálých obyvatel na počátku roku: 315 (meziročně beze změn). provozovatel Řípecké hospody Jiří Vatrs v dubnu na vlastní žádost ukončil nájemní smlouvu s obcí; novým nájemcem je od 24. května Veronika Jonášová. Dne 18. července začalo sloužit svému účelu přemostění železniční trati Veselí nad Lužnicí – Tábor v km 58,560 (u zastávky Řípec – Dráchov v místní části U Sloupu); přineslo propojení silnic I/23 a I/3 (E55) bez přejezdu kolejí. Od konce září motoristé využívají tříkilometrový úsek dálnice D3 mezi Borkem a Úsilným u Č. Budějovic; 12. Října Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovoznilo i úsek dálnice D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, který navazuje na již dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí a lze jej zatím užívat bez dálniční známky. Stavební úpravy budovy obecního úřadu znamenaly vybudování zázemí tělocvičny (vytápěná šatna) a rozšíření archivu i garáží pro malou zemědělskou mechanizaci; náklady 634 tisíc korun (včetně projektu), dotace z Programu obnovy venkova Jč. kraje 220 tisíc korun; souběžně byla provedena sanace krovu budovy a renovace podlahy v tělocvičně (náklady na obě akce cca 158 tisíc korun). Dne 17. června se uskutečnilo již VII. setkání rodáků a přátel obce, jehož součástí byla i oslava 120. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů; mezi hosty byl ředseda krajského Sdružení místních samospráv ČR Jč. kraje a starosta Chelčic na Strakonicku Jiří Iral, který spolu s představiteli obce předal ocenění dvanácti zasloužilým hasičům.
 • 2018 - počet stálých obyvatel na počátku roku 317. Volby do zastupitelstva obce – ze Sdružení nezvislýc kandidátů obce Řípec získalo 5 mandátů (Petr Novotný, Ladislav Brůžek, Monika Jedlinská, Jiří Mrzena a Ing. Lucie Vránková) ze Sdružení řípeckých hasičů získalo 2 mandáty (Ing. Miroslav Pícha a Miroslav Pícha; Ing. Miroslav Pícha se vzdal svého mandátu a postoupil na jeho místo Vlastimil Dukát). Firmou Konzulta se v obci zavedl informační SMS servis pro občany; jednorázový aktivační poplatek byl 6.000 Kč a měsíční poplatek 500 Kč, cena jedné SMS 0,99 Kč bez DPH. V souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísků v dobývacím prostoru Řípec bylo nutno provést změnu územního plánu (jedná se o změnu č. 4) z vlastního podnětu. Řípecký závod společnosti Madeta dne 19.ledna uskutečnil poslední provoz a definitivně skončil; veškerá výroba byla přemístěna do Plané nad Lužnicí. ZO se rozhodlo po jednání s ředitelem Jednoty, o.d. Tábor  Ing. Vítem Sechovcem o odkoupení a následné přestavbě budovy kvůli zachování prodejny pro občany. Firmě SWIETELSKY stavební s.r.o. bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště za 3 299 712,17 Kč + DPH. U budovy obecního úřadu byl v prosinci odhalen nový betlém, který obec pořídla za 50 000 Kč od Jiřího Nekoly ze Štipoklas.
 • 2019 - počet stálých obyvatel na počátku roku 318. ZO schválilo kupní smlouvu s JEDNOTOU o.d. Tábor na nemovitosti – za cenu 200 000 Kč. ZO ruší usnesení č.U-21/2018 -12 ze dne 7.11.2018, kdy bylo schváleno členství ve spolku INFINITY z.s. se sídlem Řípec čp 39 jako právnické osoby z důvody neexistence spolku. Založila se tělovýchovná jednotka, která bude zajišťovat sportovní využití v obci. Předsedou TJ Řípec byl zvolen Miroslav Pícha ml., jednatelem Ladislav Brůžek. První klub, který bude pod touto jednotkou hrát je HC Řípec. Dne 19. srpna byla předána stavba Víceúčelového hřiště firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., 5. Září proběhla kolaudace sportoviště; hřiště slouží k pronajímání veřejnosti. Od prosince 2018 do srpna 2019 se ve vsi narodilo 12 dětí, z toho 5 děvčat a 7 chlapců; počet obyvatel se tak během krátké doby zvýšil na 341. Dne 21.října si Jakub Vácha převzal ocenění Česká hlavička za nejlepší odborné práce středoškoláků za výzkum bezobratlých živočichů v místech těžby v Plané nad Lužnicí.
 • 2020 - počet stálých obyvatel na počátku roku 335. Dne 14.ledna odstoupila na vlastní žádost ze ZO paní Monika Jedlinská, která rovněž požádala o uvolnění z redakce Řípeckého zpravodaje, kronikářky obce a fotodokumentaristky; do ZO postoupl jako první náhradník pan Vladimír Němec, který se stal předsedou komise pro veřejný pořádek a životní prostředí. Z kulturní komise odstoupil na vlastní žádost Jindřich Jedlinský, Radka Píchová a Lenka Dvořáková, která i požádala o uvolnění z redakce obecního zpravodaje. Novým členem redakční rady se stal pan Ing. Jan Javorský, který je zároveň novým fotodokumentaristou obce. Dne 1.2. byla paní Mgr. Martina Podsedníková jmenována kronikářkou obce. Ve světě, ale i u nás v obci dopadla omezení související s virovým onemocněním COVID-19; v obci se nahlásili první spoluobčané s nabídkou pomoci ostatním a to v šití roušek za tento skutek patřil dík Petře Váchové, Daniele Havlínové, Dáše Skořepové a Martině a Elišce Březinovým a paní Marii Tilmanové za látky. SDH Řípec slaví jubileum 10 let od založení ženského odboru. U železničního přejezdu na Zlukov na trati z Veselí/Lužnicí do Jindřichova Hradce proběhla v dubnu a květnu stavební činnost s názvem GSM-R (jedná se o mezinárodní systém bezdrátové komunikace a to speciálně na železnici); tento systém zajišťuje komunikaci mezi vlaky a dispečerskými pracovišti. Obec v červenci vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce obchodu potravin Řípec“, kterou vyhrála firma Spikla a Říha s.r.o.; celková rekonstrukce proběhla od září do konce roku 2020 s náklady 2 953 273 Kč bez DPH s dotací od KÚ JČ kraje ve výši 215 000 Kč; náhradní prodejna byla přesunuta do budovy obecního úřadu v bývalé zasedací místnosti. V lokalitě řípecké pískovny se po 21. květnu rozjela těžba štěrkopísku. ZO schválilo nákup stavby bez č.p. a č.e. na stavební parcele (obecní) č. 132 v kú Řípec od pana Jana Lišky (Řípec 37) za cenu 12 000 Kč. ZO rozhodlo a schválilo výběr nejvýhodnější nabídky účastníka veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní obnova dětského hřiště Řípec“  firmou Hřiště 8D, s.r.o.. ZO schválilo realizaci projektu „Obnova místní komunikace č. 7c Řípec“ do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 • 2021 - počet stálých obyvatel na počátku roku 333. Prodejna potravin má nový krov a střešní konstrukci za 517 298 Kč bez DPH; obci byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje ve výši 174 000 Kč. Veřejnou zakázku malého rozsahu „Propojení vodovodního řadu v obci Řípec“ vyhrála fimra Montop CZ, s.r.o.; délka vodovodního řadu bude 491,3 metrů za 1 519 680,87 Kč včetně DPH; 25. Května byly veškeré práce dokončeny a řad byl bez problému propojen; na tuto akci byla poskytnuta dotace od Jihočeského kraje ve výši 1 350 000 Kč. Ing. Miroslav Novák daroval 16 ovocných stromů, které sám vysázel podél komunikace vedoucí k jindřichohradecké silnici. Obec vyhlásila výběrové řízení na novou sekačku; byla vybrána firma UNIAGRA CZ a.s. s nabídkou 958 320 Kč včetně DPH. Dne 12. srpna se poprvé otevřel nově zrekonstruovaný obchod. Dne 6. Září proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místní komunikace č. 7C Řípec“; toto řízení vyhrála firma Vialit Soběslav s.r.o. s celkovou cenou za dílo 2 289 965 Kč bez DPH; plánovaný termín výstavby je do 31. Prosince 2022. Dne 14.12. došlo ke změnám na obecním úřad; ze své funkce odstoupil starosta Petr Novotný; na jeho místo nastoupil Ladislav Brůžek a místostarostou byla zvolena Ing. Lucie Vránková; poté nově do zastupitelstva nastoupila Jitka Vaňková. K 31.12. ukončila funkci kronikářky obce Mgr. Martina Podsedníková.
 • 2022 - počet stálých obyvatel na počátku roku 334. S účinností od 1.1. jmenuje ZO Bc. Janu Znamenanou kronikářkou obce. Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl žádosti o zaspání spolku Řípeckých žen z.s. do spolkového rejstříku; na ustavující schůzi, která proběhla 21.ledna byla předsedkyní spolku zvolena Lenka Mylerová, jednatelkou Ing. Lucie Vránková a funkci pokladníka bude zastávat Bc. Jana Znamenaná; sídlo spolku je na místním obecním úřadě; základním posláním tohoto spolku je rozvoj kulturní a společenské činnosti v obci. Obec vyhlásilo výběrové řízení na pronájem prostorů za účelem zlepšení sociálních služeb; prostory se nacházejí v budově obecního úřadu čp. 39 (jedná se o dvě místnosti a sociální zařízení). V půlce března firma Dukát Elektro zahájila první výkop pro zatrubnění u cesty u statku z důvodu nastávající rekonstrukce silnice č. 7C a k nově vybudovaným rodinným domům. Koncem března začala příprava na rekonstrukci budovy u Lazny, která bude sloužit k ukládání techniky obce. Manželé Noskovy darovali obci zahradní dřevěný domek pro děti, který byl umístěn na dětské hřiště. MÚ Veselí nad Lužnicí vydal souhlas s demolicí objektů v areálu Propesko (dříve Madeta Řípec). Demolice se týká staveb na pozemku st. p. 123, 147 a 148 v k.ú. Řípec („Mlékárna“, „Plátkovna“ a Dílny“). Osmý sraz rodáků a přátel obce se uskutečnil 4. 6. 2022 – Obesláno 184 adres a pozvánky dostali i všichni občané do svých poštovních schránek, zúčastnilo se 83 rodáků a přátel. Hostem letošního srazu by senátor Jaroslav Větrovský a Alois Pazdera. Tradičně proběhlo ocenění zasloužilých členů hasičského sboru a předání dárkového koše nejstaršímu rodákovi a rodačce a také nejstaršímu občanovi a občance. Za dlouhodobou příkladnou práci pro obec byla oceněna knihovnice pí. Marie Tilmanová a dlouholetý dokumentarista p. Miroslav Nosek. U obecního úřadu přibyly dvě dřevěné sochy. Jsou to sochy patronů myslivosti a hasičů. Jsou vyřezány z lípy, která byla pokácena letos v březnu u kostela. Autorem je opět pan Nekola, který vyřezal náš betlém. Ve dnech 23. a 24. září se konaly komunální a senátní volby. Zúčastnilo se jich 53,17 % voličů Řípce. Celkem volilo 136 voličů, ale 4 hlasovací lístky byly neplatné. Zvítězilo 7 zastupitelů: Brůžek Ladislav, Vránková Lucie, Pícha Miroslav, Javorský David, Němec Vladimír, Havlínová Daniela a Dukát Vlastimil. Obec Řípec se ode dne 1. 11. 2022 stala plátcem daně z přidané hodnoty. V listopadu proběhla realizace veřejné zakázky Obnovy místní komunikace č. 7c. Celou zakázku vyhrála firma Vialit Soběslav s.r.o. se smluvní cenou 2 770 858 Kč. Při realizaci díla se firma potýkala s drobnými komplikacemi, ale nevznikly jí žádné vícepráce, a tak smluvní cena byla dodržena. Na celou akci získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 2 195 680 Kč.